Ubuntu serverにMysqlをインストール

2010/10/05 1:52 に 森山誠二郎 が投稿   [ 2010/10/05 1:58 に更新しました ]
1.apt-get install mysql-server
apt-get install libmysqld-dev
2. gem install mysql
3. mysqlのconfiguration
/etc/mysql/my.cnfに以下を追加
default-character-set=utf8
4. mysqlを再起動
service mysql restart
Comments