Ubuntu serverにMysqlをインストール

Post date: 2010/10/05 8:52:25

1.apt-get install mysql-server

apt-get install libmysqld-dev

2. gem install mysql

3. mysqlのconfiguration

/etc/mysql/my.cnfに以下を追加

default-character-set=utf8

4. mysqlを再起動

service mysql restart